Jako członek kadry zarządzającej wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki. Polisa D&O zapewnia ochronę członkom kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym także branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń.

Zakres ochrony obejmuje:

  • odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
  • zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
  • odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy
  • koszty obrony spółki
  • odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
  • odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
  • utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Zapytaj o szczegóły…..


Pliki do pobrania

MG&P CYBER – Ochrona bezpieczeństwa informacji
MG&P – D&O dla placówek medycznych
MG&p – D&O dla Twojej spółki